GRATIS VERZENDING       •       VOOR 21.00 BESTELD, VANDAAG VERZONDEN       •       KLANTENSERVICE fsf+31 647014077

Algemene voorwaarden

                                                   

Artikel 1: identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: SBI Fashion B.V., handelend onder de naam: “”Republica Moda”

Website: www.republicamoda.com

Adres voor post en retourzendingen: Groenhoedenveem 28, 1019BL Amsterdam

E-mailadres: info@republicamoda.com

Telefoonnummer: 033 8280155

Telefonisch bereikbaar: maandag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 20.00 uur

KvK-nummer: 63060663

BTW-identificatienummer: NL855075211B01

 

Artikel 2: toepasselijkheid van deze voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en verbintenissen tussen Republica Moda en de consument, zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, alsmede op de uitvoering daarvan, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2. Van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen zijn slechts bindend, indien deze vooraf schriftelijk door Republica Moda zijn aanvaard.

3. Indien een bepaling van de algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn of vernietigd wordt, tast dit niet de geldigheid van de gehele algemene voorwaarden aan. Partijen treden in overleg teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige dan wel vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

 

Artikel 3: het aanbod

1. Elk aanbod op de website van Republica Moda bevat afdoende informatie, in die zin dat het de consument duidelijk is wat de rechten en plichten / voorwaarden zijn, die aan het aanbod zijn verbonden.

2. De informatie als gegeven bij het aanbod bevat onder andere een omschrijving van het product, welke informatie voldoende gedetailleerd is. Hierdoor is een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk.

3. Kennelijke fouten en/of vergissingen in het aanbod binden Republica Moda niet.

 

Artikel 4: overeenkomsten

1. Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen zodra aanvaarding door de consument van het aanbod plaatsvindt en voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Na aanvaarding van het aanbod, bevestigt Republica Moda via elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

 

Artikel 5: registratie consument bij Republica Moda

1. In geval van registratie bij Republica Moda is de consument verantwoordelijk voor de waarheidsgetrouwe en volledige opgave van de persoonlijke gegevens. De consument is verplicht de persoonlijke (toegangs)gegevens vertrouwelijk te behandelen en niet voor een onbevoegde derde toegankelijk te maken.

2. De gegevens van de consument, waaronder de bestel- en adresgegevens, worden door Republica Moda opgeslagen in het kader van de uitvoering en afwikkeling van de opdracht, in welk kader het noodzakelijk kan zijn gegevens te verstrekken aan voor de uitvoering en afwikkeling betrokken partijen. Bij een bestelling worden de door u bij uw bestelling ingevoerde gegevens worden door ons gebruikt om de bestelling af te handelen. Uw gegevens kunnen in dit kader aan bij het afhandelen van de bestelling betrokken derden (bv. de bezorger) worden doorgegeven. Bij inschrijving voor onze nieuwsbrief gebruiken we de door u opgegeven gegevens om u de nieuwsbrief toe te zenden. 

3. Republica Moda draagt zorg voor afdoende elektronische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data. Ook draagt Republica Moda zorg voor een veilige webomgeving, ook ten aanzien van het elektronisch betalen.

 

Artikel 6: prijzen

1. Tenzij anders vermeld, gelden prijzen overeenkomstig de door Republica Moda gedane aanbieding, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven. Zolang nog geen aanvaarding van de overeenkomst heeft plaatsgevonden, heeft Republica Moda het recht prijzen te wijzigen.

2. De in het aanbod vermelde prijzen zijn inclusief BTW.

3. De verzending van de bestelde producten is naar alle landen binnen de Europese Unie gratis. In geval van een bestelling vanuit een land dat niet binnen de Europese Unie valt, worden de kosten voor verzending in rekening gebracht, in welk geval de hoogte van de verzendkosten bij de bestelling worden vermeld.

 

Artikel 7: levering

1. Republica Moda verplicht zich in te spannen om binnen de in de overeenkomst opgegeven leveringstermijnen te leveren. De leveringstermijn is onder andere afhankelijk van de locatie van levering (binnen- of buitenland). De opgegeven leveringstermijn is nimmer te beschouwen als fatale termijn.

2. Als plaats voor levering geldt het adres dat door de consument aan Republica Moda kenbaar is gemaakt. Dit adres kan niet meer worden gewijzigd, zodra het pakket door Republica Moda is verzonden.

3. Bij niet tijdige aflevering dient de consument Republica Moda daarvan schriftelijk in gebreke te stellen en haar een redelijke termijn te gunnen om alsnog aan haar leveringsverplichting te voldoen.

4. Bij overschrijding van de leveringstermijn is Republica Moda nimmer jegens consument tot vergoeding van de daardoor ontstane schade verplicht.

5. Consument is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden geleverd, zijnde het moment waarop de zaken het magazijn van Republica Moda verlaten, dan wel op het moment waarop deze volgens de overeen­komst aan hem ter beschikking worden gesteld. 

6. De consument zal in het geval als bedoeld in lid 5 alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn. Ook draagt de consument het risico voor alle directe of indirecte schade, welke aan of door deze zaken voor de consument of voor derden mocht ontstaan.

7. Republica Moda behoudt zich het recht voor om in gedeelten te leveren.

8. Het risico van de producten gaat op het moment van levering over op de consument.

 

Artikel 8: betaling

1. Betaling vindt plaats middels de online betaalservice van Republica Moda, welke wordt verzorgd door Sisow Payment Systems. De betaling kan worden verricht met de volgende betaalsystemen:

- iDEAL

- Bancontact / Mister Cash

- MasterCard / Visa

- Sofort Banking

- Giropay

- PayPal

 

Artikel 9: herroepingsrecht

1. De consument kan de tot stand gekomen overeenkomst ten aanzien van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Republica Moda kan de consument vragen naar de reden van ontbinding.

2. De bedenktijd van 14 dagen gaat in op de dag nadat de consument, of de door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen.

3. Indien de consument gebruik wenst te maken van haar herroepingsrecht, zendt hij binnen de bedenktijd een ondubbelzinnige verklaring (schriftelijk per post of email) waarin hij Republica Moda op de hoogte stelt van de beslissing de overeenkomst te herroepen. De consument mag hiervoor ook gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier, maar is hiertoe niet verplicht. Nadat Republica Moda per e-mail (of schriftelijk per post)) een ontvangstbevestiging heeft toegezonden aan de consument, dient het product binnen 14 dagen na ontvangst van de ontvangstbevestiging te worden geretourneerd aan Republica Moda.

4. Gedurende de bedenktijd dient de consument zorgvuldig om te gaan met het product en de daarbij horende verpakking. Het product mag slechts worden uitgepakt of gebruikt in de mate die nodig is om de aard, kenmerken en werking van het product vast te stellen.

5. De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van het product, indien hij niet conform lid 4 is omgegaan met het product.

6. De consument zendt het product terug zoals deze ook aan hem is toegezonden, in die zin met alle geleverde toebehoren, in originele staat en verpakking en conform de door Republica Moda verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

7. Het risico en de bewijslast voor juiste en tijdige uitvoering van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

8. De kosten in verband met de retournering van het product komen voor rekening van de consument.

9. Republica Moda vergoedt aan de consument de gehele betaling als voldaan aan Republica Moda ten aanzien van het geretourneerde product in beginsel binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument de herroeping heeft gemeld. Republica Moda mag wachten met terugbetalen totdat zij het product heeft ontvangen of tot de consument heeft aangetoond dat het product is geretourneerd.

10. Voor de terugbetaling gebruikt Republica Moda hetzelfde betaalmiddel als gebruikt door de consument, tenzij de consument heeft ingestemd met een andere methode. Aan de terugbetaling zijn geen kosten verbonden voor de consument.

 

Artikel 10: reclamaties en klachten

1. Consument verplicht zich de gekochte zaken bij aflevering te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de consument na te gaan of het gelever­de aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:

-         of de juiste zaken zijn geleverd;

-         of de afgeleverde zaken met betrekking tot kwantiteit overeenstemmen met het overeengekomene;

-         of de afgeleverde zaken inderdaad voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of - indien deze ontbreken

-         aan de eisen die gesteld mogen worden voor normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.

2. Republica Moda beschikt over een klachtenprocedure en behandelt een eventuele klacht conform de klachtenprocedure.

3. De consument kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, indien hij niet binnen bekwame tijd nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken bij Republica Moda ter zake per e-mail (info@republicamoda.com) of per post heeft geprotesteerd, hij Republica Moda niet de gelegenheid heeft geboden de gebreken te controleren en herstellen, hij het geleverde geheel of gedeeltelijk heeft bewerkt of verwerkt, respectievelijk heeft doen in gebruik nemen, bewerken en verwerken, ofwel aan derden heeft doorgeleverd.

4. Onder bekwame tijd wordt verstaan binnen 8 dagen na het verstrijken van de bedenktermijn van 14 dagen of binnen 8 dagen nadat de consument een gebrek heeft ontdekt en de bedenktermijn is verstreken, waarbij hij aan Republica Moda schriftelijk dient aan te geven, onder overlegging van bewijsmateriaal, wat het gebrek is en wanneer en hoe hij het gebrek heeft geconstateerd.

5. Geringe, in de handel toelaatbaar geachte afwijkingen, kunnen geen grond voor reclame opleveren. Evenmin kan natuurlijke slijtage, veranderingen en/of toevoegingen van/aan het product, en/of door andere buiten de controle van Republica Moda liggende oorzaken een grond voor reclame opleveren.

6. Alle door Republica Moda in brochures of offertes opgenomen (dan wel opgenoemde) afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewicht, kleur, afmetingen, enzovoorts, gelden slechts bij benadering en kunnen nimmer aanleiding zijn tot reclame of schadevergoeding.

7. Een bij Republica Moda ingediende klacht wordt zo snel mogelijk, doch binnen 14 dagen na indiening, behandeld. Indien een degelijke afhandeling een langere termijn vergt, wordt de consument hierover binnen 14 dagen na indiening van de klacht hierover bericht en wordt aangegeven op welke termijn een afhandeling mag worden verwacht.

 

Artikel 11: aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van Republica Moda is beperkt tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering, voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt.

2. Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag der geleverde zaken, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkstelling betrekking heeft, tot een maximum van € 2.500,--.

3. Republica Moda is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Republica Moda is uitgegaan van onjuiste en/of onvolledige gegevens, welke zijn verstrekt door de consument

4. Republica Moda is hooguit aansprakelijk voor directe schade.

5. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Republica Moda aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Republica Moda toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Republica Moda is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade.

 

Artikel 12: intellectuele eigendommen

1. Republica Moda behoudt de auteursrechten, alsmede alle overige rechten van industriële of intellectuele eigendom op de door haar verstrekte producten, teksten, beelden en andere materialen. Deze stukken blijven haar eigendom en mogen zonder haar voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden gebruikt.

2. Het bepaalde in lid 1 geldt eveneens voor de intellectuele eigendommen van derden, wiens producten, teksten, beelden en andere materialen worden getoond op de website van Republica Moda of worden geleverd door Republica Moda.

 

Artikel 13: overmacht

1. Bij overmacht en andere omstandigheden van zodanige aard, dat naar redelijkheid (tijdige) nakoming van de opdracht niet van Republica Moda kan worden gevergd, heeft Republica Moda het recht, zulks uitsluitend te harer keuze:

-         de opdracht zodanig te wijzigen dat de uitvoering wel mogelijk zal zijn; ofwel

-         de uitvoeringstermijn te verlengen met een tijdsduur gelijk aan die van het voortduren van de  hierboven bedoelde omstandigheden; ofwel

-         de overeenkomst geheel dan wel gedeeltelijk te ontbinden.

2. Onder de hierboven in lid 1 bedoelde omstandigheden worden mede begrepen brand, blokkade, bedrijfsstoornis, elektriciteitsstoring, extreme temperatuurschommelingen, natuurrampen, export- of importverboden, weigering import- en exportvergunningen te verstrekken, verbeurdverklaring  stakingen of werkonderbrekingen en het geval dat Republica Moda door personeel en materiaal - al dan niet afkomstig van derden - waarvan Republica Moda zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient, ongeacht de reden daartoe, niet tot uitvoering in staat wordt gesteld.

 

Artikel 14: geschilbeslechting en toepasselijk recht

1. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen Republica Moda en consument, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Republica Moda zijn vestigingsplaats heeft.

2. Op elke overeenkomst tussen Republica Moda en de consument is Nederlands recht van toepassing.

 

14 DAGEN THUIS OP ZICHT      •      EXCLUSIEVE LEREN TASSEN & ACCESSOIRES      •     LEVERTIJD 1-3 WERKDAGEN